اعداد در پایتون – آموزش Python

 • جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰
 • بازدید ۱,۱۵۱ نفر

python numbers 2672 تصویر

اعداد در پایتون

نوع داده عددی، به منظور نگهداری اعداد در زبان پایتون استفاده می شود. نوع داده آن ها تغییر ناپذیر هستند. بدین معنا که وقتی مقداری به آن ها می دهیم یک بخشی از حافظه را اشغال می کنند و زمانی که مقدارشان را تغییر دهیم دیگر نمی توان آن بخش اشغال شده حافظه را تغییر داد و باید یک محل جدید از حافظه به آن ها اختصاص یابد.

یک شیء از نوع عدد زمانی ایجاد می شود که مقدار دهی شود. مثلا:

با استفاده از کلمه کلیدی del می توانید، یک شیء را از بین ببرید. Syntax استفاده از دستور del به شکل زیر است:

همچنین شما می توانید یک یا چند شیء را نیز با استفاده از دستور del از ببین ببرید. برای مثال:

در زبان برنامه نویسی پایتون چهار نوع عددی وجود دارد:

 • int
 • long
 • float
 • complex

در جدول زیر برای هر نوع عددی چند مثال وجود دارد:

intlongfloatcomplex
۱۰۵۱۹۲۴۳۶۱L۰٫۰۳٫۱۴j
۱۰۰-۰x19323L۱۵٫۲۰۴۵٫j
-۷۸۶۰۱۲۲L-۲۱٫۹۹٫۳۲۲e-36j
۰۸۰۰xDEFABCECBDAECBFBAEl۳۲٫۳+e18.۸۷۶j
-۰۴۹۰۵۳۵۶۳۳۶۲۹۸۴۳L-۹۰٫-.۶۵۴۵+۰J
-۰x260-۰۵۲۳۱۸۱۷۲۷۳۵L-۳۲٫۵۴e100۳e+26J
۰x69-۴۷۲۱۸۸۵۲۹۸۵۲۹L۷۰٫۲-E12۴٫۵۳e-7j
 • همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، در انتهای مقادیر long از حرف L استفاده شده است. امکان استفاده از l نیز وجود دارد، اما ممکن است با عدد ۱ اشتباه گرفته شود. بنابراین توصیه می شود از L استفاده کنید.
 • یک عدد از نوع complex شامل یک جفت از اعداد حقیقی شناور به صورت x + yj می باشد، که x و y اعداد واقعی هستند و j بخش موهومی است.

 

تبدیل انواع عددی به یک دیگر در پایتون

گاهی اوقات در برنامه نویسی نیاز می شود تا یک نوع داده را به نوع دیگری تبدیل کنیم. در لیست زیر روش های تبدیل انواع عددی به یک دیگر را مشاهده می کنید:

 • Int(x): مقدار x را عدد صحیح ساده تبدیل می کند.
 • Long(x): مقدار x را به عدد صیحی از نوع long تبدیل می کند.
 • Float(x): مقدار x را به عدد اعشاری تبدیل می کند.
 • Complex(x): مقدار x را به عدد مختلط که شامل یک بخش حقیقی و یک بخش موهومی ۰ است، تبدیل می کند.
 • Complex(x, y): x و y را به عدد مختلط که شامل یک بخش حقیقی x و یک بخش موهومی y است، تبدیل می کند (x و y عبارت عددی هستند).

توابع ریاضی

در زبان پایتون برای انجام محاسبات ریاضی از توابع زیر استفاده می شود:

ردیفتابع و توضیحات
۱تابع abs(x)

قدر مطلق x را برمی گرداند.

۲تابع ceil(x)

سقف x: کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از x

۳تابع cmp(x, y)

-۱ if x < y, 0 if x == y, or 1 if x > y

۴تابع exp(x)

The exponential of x: ex

۵تابع fabs(x)

قدر مطلق x را برمی گرداند.

۶تابع floor(x)

کف x: بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از x

۷تابع log(x)

لگاریتم طبیعی x، برای x> 0

۸تابع log10(x)

لگاریتم در مبنای ۱۰ x برای x> 0.

۹تابع max(x1, x2,…)

بزرگترین آرگومان را برمی گرداند.

۱۰تابع min(x1, x2,…)

کوچکترین آرگومان را برمی گرداند.

۱۱تابع modf(x)

بخش های کسری و عدد صحیح x در یک tuple دو عنصری. هر دو علامت همان علامت x هستند. بخش عدد صحیح به عنوان شناور برگدانده می شود.

۱۲تابع pow(x, y)

مقدار x**y.

۱۳تابع round(x [,n])

عدد اعشاری x را تا n رقم گرد می کند.

۱۴تابع sqrt(x)

ریشه مربع x برای x> 0.

توابع تولید عدد تصادفی

اعداد تصادفی معمولا در بازی ها، شبیه سازی، تست، امنیت و برنامه های کاربردی حریم خصوصی استفاده می شود. در زبان پایتون برای تولید اعداد تصادفی می توانید از توابع زیر استفاده کنید:

ردیفتابع و توضیحات
۱تابع choice(seq)

یک آیتم تصادفی از یک لیست، tuple یا رشته برمی گرداند.

۲تابع randrange ([start,] stop [,step])

یک عدد تصادفی در محدوده مشخص شده برمی گرداند.

۳تابع  random

یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را برگزیده و بازیابی می نماید.

۴تابع  seed([x])

یک مقدار اولیه برای random تعیین می کند و در ادامه برنامه بر اساس همان مقدار اعداد تصادفی را برمی گرداند. خروجی ندارد. این تابع را پیش از فراخوانی هر module function دیگری فرخوانی کنید.

۵تابع  shuffle(lst)

تعدادی عدد از لیست خوانده و ترتیب آن ها را به هم می ریزد و هیچ مقدار خروجی ندارد.

۶تابع uniform(x, y)

عدد حقیقی بین دو عدد را برمی گرداند.

توابع مثلثاتی

در زبان پایتون برای انجام محاسبات مثلثاتی می توانید از توابع زیر استفاده کنید:

ردیفتابع و توضیحات
۱تابع acos(x)

آرک کوسینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

۲تابع asin(x)

آرک سینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

۳تابع atan(x)

آرک تانژانت x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

۴تابع atan2(y, x)

آرک تانژانت y بر روی x را برمی گرداند.

۵تابع cos(x)

کوسینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

۶تابع hypot(x, y)

به نورم تقلیدسی جذر (x*x + y*y) می باشد و این مقدار را بر می گرداند.

۷تابع sin(x)

سینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

۸تابع tan(x)

تانژانت x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

۹تابع degrees(x)

مقدار x را برحسب رادیان گرفته و به درجه تبدیل می کند.

۱۰تابع radians(x)

مقدار x بر حسب درجه گرفته و به رادیان تبدیل می کند.

ثابت های ریاضی

در جدول زیر دو ثابت ریاضی موجود در زبان پایتون را مشاهده می کنید:

ردیفثوابت و توضیحات
۱pi : عدد pi در ریاضی
۲e : عدد e در ریاضی
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است