اعداد در پایتون – آموزش Python

 • جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰
 • بازدید ۱,۴۰۵ نفر

تصویر python-numbers_2672 اعداد در پایتون – آموزش Python

اعداد در پایتون

نوع داده عددی، به منظور نگهداری اعداد در زبان پایتون استفاده می شود. نوع داده آن ها تغییر ناپذیر هستند. بدین معنا که وقتی مقداری به آن ها می دهیم یک بخشی از حافظه را اشغال می کنند و زمانی که مقدارشان را تغییر دهیم دیگر نمی توان آن بخش اشغال شده حافظه را تغییر داد و باید یک محل جدید از حافظه به آن ها اختصاص یابد.

یک شیء از نوع عدد زمانی ایجاد می شود که مقدار دهی شود. مثلا:

با استفاده از کلمه کلیدی del می توانید، یک شیء را از بین ببرید. Syntax استفاده از دستور del به شکل زیر است:

همچنین شما می توانید یک یا چند شیء را نیز با استفاده از دستور del از ببین ببرید. برای مثال:

در زبان برنامه نویسی پایتون چهار نوع عددی وجود دارد:

 • int
 • long
 • float
 • complex

در جدول زیر برای هر نوع عددی چند مثال وجود دارد:

intlongfloatcomplex
1051924361L0.03.14j
100-0x19323L15.2045.j
-7860122L-21.99.322e-36j
0800xDEFABCECBDAECBFBAEl32.3+e18.876j
-0490535633629843L-90.-.6545+0J
-0x260-052318172735L-32.54e1003e+26J
0x69-4721885298529L70.2-E124.53e-7j
 • همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، در انتهای مقادیر long از حرف L استفاده شده است. امکان استفاده از l نیز وجود دارد، اما ممکن است با عدد 1 اشتباه گرفته شود. بنابراین توصیه می شود از L استفاده کنید.
 • یک عدد از نوع complex شامل یک جفت از اعداد حقیقی شناور به صورت x + yj می باشد، که x و y اعداد واقعی هستند و j بخش موهومی است.

 

تبدیل انواع عددی به یک دیگر در پایتون

گاهی اوقات در برنامه نویسی نیاز می شود تا یک نوع داده را به نوع دیگری تبدیل کنیم. در لیست زیر روش های تبدیل انواع عددی به یک دیگر را مشاهده می کنید:

 • Int(x): مقدار x را عدد صحیح ساده تبدیل می کند.
 • Long(x): مقدار x را به عدد صیحی از نوع long تبدیل می کند.
 • Float(x): مقدار x را به عدد اعشاری تبدیل می کند.
 • Complex(x): مقدار x را به عدد مختلط که شامل یک بخش حقیقی و یک بخش موهومی 0 است، تبدیل می کند.
 • Complex(x, y): x و y را به عدد مختلط که شامل یک بخش حقیقی x و یک بخش موهومی y است، تبدیل می کند (x و y عبارت عددی هستند).

توابع ریاضی

در زبان پایتون برای انجام محاسبات ریاضی از توابع زیر استفاده می شود:

ردیفتابع و توضیحات
1تابع abs(x)

قدر مطلق x را برمی گرداند.

2تابع ceil(x)

سقف x: کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از x

3تابع cmp(x, y)

-1 if x < y, 0 if x == y, or 1 if x > y

4تابع exp(x)

The exponential of x: ex

5تابع fabs(x)

قدر مطلق x را برمی گرداند.

6تابع floor(x)

کف x: بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از x

7تابع log(x)

لگاریتم طبیعی x، برای x> 0

8تابع log10(x)

لگاریتم در مبنای 10 x برای x> 0.

9تابع max(x1, x2,…)

بزرگترین آرگومان را برمی گرداند.

10تابع min(x1, x2,…)

کوچکترین آرگومان را برمی گرداند.

11تابع modf(x)

بخش های کسری و عدد صحیح x در یک tuple دو عنصری. هر دو علامت همان علامت x هستند. بخش عدد صحیح به عنوان شناور برگدانده می شود.

12تابع pow(x, y)

مقدار x**y.

13تابع round(x [,n])

عدد اعشاری x را تا n رقم گرد می کند.

14تابع sqrt(x)

ریشه مربع x برای x> 0.

توابع تولید عدد تصادفی

اعداد تصادفی معمولا در بازی ها، شبیه سازی، تست، امنیت و برنامه های کاربردی حریم خصوصی استفاده می شود. در زبان پایتون برای تولید اعداد تصادفی می توانید از توابع زیر استفاده کنید:

ردیفتابع و توضیحات
1تابع choice(seq)

یک آیتم تصادفی از یک لیست، tuple یا رشته برمی گرداند.

2تابع randrange ([start,] stop [,step])

یک عدد تصادفی در محدوده مشخص شده برمی گرداند.

3تابع  random

یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را برگزیده و بازیابی می نماید.

4تابع  seed([x])

یک مقدار اولیه برای random تعیین می کند و در ادامه برنامه بر اساس همان مقدار اعداد تصادفی را برمی گرداند. خروجی ندارد. این تابع را پیش از فراخوانی هر module function دیگری فرخوانی کنید.

5تابع  shuffle(lst)

تعدادی عدد از لیست خوانده و ترتیب آن ها را به هم می ریزد و هیچ مقدار خروجی ندارد.

6تابع uniform(x, y)

عدد حقیقی بین دو عدد را برمی گرداند.

توابع مثلثاتی

در زبان پایتون برای انجام محاسبات مثلثاتی می توانید از توابع زیر استفاده کنید:

ردیفتابع و توضیحات
1تابع acos(x)

آرک کوسینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

2تابع asin(x)

آرک سینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

3تابع atan(x)

آرک تانژانت x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

4تابع atan2(y, x)

آرک تانژانت y بر روی x را برمی گرداند.

5تابع cos(x)

کوسینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

6تابع hypot(x, y)

به نورم تقلیدسی جذر (x*x + y*y) می باشد و این مقدار را بر می گرداند.

7تابع sin(x)

سینوس x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

8تابع tan(x)

تانژانت x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

9تابع degrees(x)

مقدار x را برحسب رادیان گرفته و به درجه تبدیل می کند.

10تابع radians(x)

مقدار x بر حسب درجه گرفته و به رادیان تبدیل می کند.

ثابت های ریاضی

در جدول زیر دو ثابت ریاضی موجود در زبان پایتون را مشاهده می کنید:

ردیفثوابت و توضیحات
1pi : عدد pi در ریاضی
2e : عدد e در ریاضی
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است