State در ReactJS – آموزش ReactJS

تصویر reactjs-state_6095 State در ReactJS - آموزش ReactJS

State در ReactJS

State جایی است که داده ها از آن می آیند. ما همیشه باید سعی کنیم تا State ما در ساده ترین شکل ممکن و کمترین تعداد کامپوننت را داشته باشد. برای مثال اگر ما ده کامپوننت که از State اطلاعات می گیرند داشته باشیم، باید یک کامپوننت به عنوان ظرف (Container) ایجاد کنیم و فقط برای یک کامپوننت که شامل ده کامپوننت دیگر است، از State اطلاعات را بگیریم.

استفاده از State

کد ساده زیر نحوه ایجاد کامپوننت stateful جدید با استفاده از سینتکس EcmaScript2016 را نشان می دهد.

محتوای فایل App.jsx:

محتوای فایل main.js:

مثال فوق خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

تصویر reactjs-state_6095_1 State در ReactJS - آموزش ReactJS

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است