آموزش C

مباحث پایه زبان C

عملگرهای رابطه ای در زبان C – آموزش زبان C

  • یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۳,۶۷۸ نفر

relational operators in c 3650 تصویر

عملگرهای رابطه ای در زبان C

در جدول زیر عملگرهای رابطه ای در زبان C را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۱۰ و متغیر B مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
==اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر باشد، شرط درست است.(A == B) is not true.
!=اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر نباشد، شرط درست است.(A != B) is true.
>اگر مقدار عملوند سمت چپ از مقدار عملوند سمت راست بزرگتر باشد، شرط درست است.(A > B) is not true.
<اگر مقدار عملوند سمت چپ از مقدار عملوند سمت راست کوچکتر باشد، شرط درست است.(A < B) is true.
>=اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد، شرط درست است.(A >= B) is not true.
<=اگر مقدار عملوند سمت چپ کمتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد، شرط درست است.(A <= B) is true.

عملگر مساوی

عملگر == در زبان C برای مقایسه برابر بودن مقدار دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار دو عملوند باهم برابر باشند مقدار true و اگر برابر نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=20 باشد پیغام “a is equal to b” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر نامساوی

عملگر != در زبان C برای مقایسه نابرابر بودن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار دو عملوند باهم برابر نباشند مقدار true و اگر برابر باشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد پیغام “a is not equal to b” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر کوچکتر

عملگر < در زبان C برای مقایسه کوچکتر بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ کوچکتر از مقدار عملوند سمت راست باشد مقدار true و اگر کوچکتر نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=10 و مقدار b=20 باشد پیغام “a is less than b” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر بزرگتر

عملگر > در زبان C برای مقایسه بزرگتر بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر از مقدار عملوند سمت راست باشد مقدار true و اگر بزرگتر نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد پیغام “a is greater than b” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر بزرگتر مساوی

عملگر >= در زبان C برای مقایسه بزرگتر یا مساوی بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد مقدار true و اگر بزرگتر یا مساوی نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد پیغام “a is either greater than or equal to  b” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر کوچکتر مساوی

عملگر <= در زبان C برای مقایسه کوچکتر یا مساوی بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ کوچکتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد مقدار true و اگر بزرگتر یا مساوی نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=10 و مقدار b=20 باشد پیغام “a is either less than or equal to  b” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است