آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع map شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript array map 6923 تصویر

تابع map شیء Array در TypeScript

تابع map شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک آرایه جدید با توجه به خروجی حاصل از callback داده شده ایجاد می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • callback: عنصری که می خواهید در آرایه جستجو شود.
  • thisObject: یک شیء برای استفاده به عنوان this در هنگام اجرای تابع callback.

 خروجی

یک آرایه جدید با توحه به خروجی بدست آمده از فراخوانی تابع callback.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است