آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع reduceRight شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-array-reduceright_6931 تابع reduceRight شیء Array در TypeScript - آموزش TypeScript

تابع reduceRight شیء Array در TypeScript

تابع reduceRight شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک تابع میگیرد و به ازای هر دو مقدار از آرایه (از راست به چپ) آن تابع را فراخوانی کرده و نتیجه را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • callback: تابع callback که به ازای هر دو مقدار از آرایه فراخوانی می شود.
  • initialValue: آرگومان اولیه برای اولین فراخوانی تابع callback.

 خروجی

به ازای هر دو مقدار از آرایه (از راست به چپ) تابع callback را فراخوانی کرده و نتیجه را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است