آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

دستور else if و if تو در تو در زبان TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-else-if-and-nested-if-statements_6544 دستور else if و if تو در تو در زبان TypeScript - آموزش TypeScript

دستور else if و if تو در تو در زبان TypeScript

دستور else if به منظور ارزیابی چند شرط متعدد مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این دستور را مشاهده کنید.

توضیحات

هنگام استفاده از دستور if  else if باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

  • یک دستور if میتواند صفر یا یک بخش else داشته باشد. بخش else همیشه در انتها قرار میگیرد (بعد از این که تمام شروط ارزیابی شدند).
  • یک دستور if می تواند صفر یا چند بخش else if داشته باشد و بخش else if همیشه باید قبل از بخش else نوشته شود.
  • زمانی که یکی از else if ها درست باشد و اجرا شود، سایر else if ها و else ارزیابی نمی شوند.

مثال :

مثال زیر مثبت، منفی یا صفر بودن مقدار متغیر num را نشان می دهد.

کد فوق بعد از کامپایل:

خروجی برنامه بالا:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است