آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

دستور if else در زبان TypeScript – آموزش TypeScript

  • چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۴۹۹ نفر

typescript if else statement 6542 تصویر

دستور if else در زبان TypeScript

دستور if می تواند یک بخش اختیاری else نیر داشته باشد تا در صورت true نبود عبارت شرطی ارزیابی شده، اجرا شود.

سینتکس دستور if else

دیاگرام دستور if

typescript if else statement 6542 1 تصویر

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، اگر عبارت شرطی بررسی شده در بخش if درست باشد، آن گاه کدهای بلو if اجرا می گردد. اما اگر false باشد، کدهای موجود در بلوک else اجرا می شود.

مثال :

کد فوق بعد از کامپایل:

خروجی برنامه بالا:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است