آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

عملگرها در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-operators_6506 عملگرها در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

عملگرها در زبان برنامه نویسی TypeScript

عملگر چیست؟

عملگر (Operator) یکسری عملیاتی را تعریف می کند که بر روی داده ها اعمال می شود. داده ای که عملگر بر روی آن کاری انجام می دهد، عملوند (Operand) نامیده می شود. عبارت زیر را در نظر بگیرد:

در عبارت فوق مقادیر 7، 5 و 12 نقش عملوند و علامت + و = نقش عملگر را دارند. عملگرهای اصلی در زبان TypeScript به صورت زیر دسته بندی می شوند:

 • عملگرهای ریاضی (Arithmetic)
 • عملگرهای منطقی (Logical)
 • عملگرهای رابطه ای (Relational)
 • عملگرهای بیتی (Bitwise)
 • عملگرهای انتساب (Assignment)
 • عملگر سه گانه یا شرطی (Ternary/conditional)
 • عملگر رشته (String)
 • عملگر نوع (Type)

عملگرهای ریاضی

فرض کنید مقدار متغیرهای a و b به ترتیب 10 و 5 است.

عملگر

توضیحات

مثال

+ (جمع)جمع مقادیر عملوندها را باز میگرداند. a + b نتیجه 15
– (تفریق)تفریق مقادیر عملوندها را باز میگرداند a – b نتیجه 5
* (ضرب)نتیجه ضرب مقادیر عملوندها را باز میگرداند.a * b نتیجه 50
/ (تقسیم)عمل تقسیم را انجام داده و نتیجه را باز میگرداند.a / b نتیجه 2
% (باقی مانده)عمل تقسیم را انجام داده و باقی مانده را باز میگرداند.a % b نتیجه 0
++ (افزایش)مقدار متغیر را یک واحد افزایش می دهد.a++ نتیجه 11
— (کاهش)مقدار متغیر را یک واحد کاهش می دهد. a– نتیجه 9

عملگرهای رابطه ای

عملگرهای رابطه ای یک مقدار بولی یعنی true/false باز میگردانند. فرض کنید مقدار A و B به ترتیب 10 و 20 است.

عملگر

توضیحات

مثال

>

بزرگتر از

(A > B) is False

<

کوچکتر از

(A < B) is True

>=

بزرگتر یا مساوی

(A >= B) is False

<=

کوچکتر یا مساوی

(A <= B) is True

==

مساوی

(A == B) is false

!=

نامساوی

(A != B) is True

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی برای ترکیب دو یا چند شرط مورد استفاده قرار میگرند. این عملگرها یک مقدار بولی را به عنوان خروجی باز میگردانند. فرض کنید مقدار A و B به ترتیب 10 و 20 است.

مقدار

توضیحات

مثال

&& (And)این عملگر زمانی که تمام عبارت شرطی مقدار true داشته باشند، true باز میگرداند.(A > 10 && B > 10) is False
|| (OR)این عملگر زمانی که فقط یکی از عبارت شرطی true باشد، مقدار true باز میگرداند.(A > 10 || B >10) is True

! (NOT)

این عملگر نتیجه یک عبارت شرطی را برعکس می کند. یعنی اگر true باشد، falseو اگر false باشد true باز میگرداند.!(A >10 ) is True

عملگرهای بیتی

فرض کنید مقدار A و B به ترتیب 2 و 3 است.

عملگر

توضیحات

مثال

& (Bitwise AND)

این عملگر یک عمل بولی AND را بر روی هر آرگومان از عدد صحیح انجام می دهد.

(A & B) is 2

| (BitWise OR)

این عملگر یک عمل بولی OR را بر روی هر آرگومان از عدد صحیح انجام می دهد.

(A | B) is 3

^ (Bitwise XOR)

این عملگر یک عمل بولی XOR (یای انحصاری) را بر روی هر آرگومان از عدد صحیح انجام می دهد.

(A ^ B) is 1

~ (Bitwise Not)

یک عملگر یگانی است و تمام بیت های عملوند را برعکس می کند.

(~B) is -4

<< (Left Shift)

این عملگرهای تمام بیت های عملوند اول را به تعداد خانه های مشخص شده به سمت چپ انتقال می دهد. بیت های جدید با صفر پر می شوند.

(A << 1) is 4

>> (Right Shift)

این عملگرهای تمام بیت های عملوند اول را به تعداد خانه های مشخص شده به سمت راست انتقال می دهد.

(A >> 1) is 1

>>> (Right shift with Zero)

مشابه عملگر بالاست با این تفاوت که بیت هایی که به سمت چپ انتقال می یابند، همیشه صفر هستند.

(A >>> 1) is 1

عملگرهای انتساب

عملگر

توضیحات

مثال

=

مقدار عملوند سمت راست را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C = A + B نتیجه جمع دو متغیر A و B را در متغیر C قرار می دهد.

+=

مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C += A معادل C = C + A

-=

مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C -= A معادل C = C – A

*=

مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C *= A معادل C = C * A

/=

مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C /= A معادل C = C / A

%=

مقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C %= A معادل C = C % A

<<=

عملگر انتساب شیفت به چپC <<= 2 معادل C = C << 2

>>=

عملگر انتساب شیفت به راستC >>= 2 معادل C = C >> 2

&=

عملگر AND بیتیC &= 2 معادل C = C & 2

^=

عملگر انتساب exclusive OR بیتیC ^= 2 معادل C = C ^ 2

|=

عملگر انتساب inclusive OR بیتیC |= 2 معادل C = C | 2

عملگرهای متفرقه

عملگر منفی (-)

علامت یک مقدار را تغییر می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

زمانی که کد فوق کامپایل شود، کد جاوا اسکریپت زیر تولید خواهد شد:

خروجی برنامه بالا:

عملگر الحاق رشته (+)

این عملگر برای چسباندن دو رشته به هم استفاده می شود. برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:

کد تولید شده بعد از کامپایل:

خروجی برنامه بالا:

 

توجه! عملگر الحاق رشته، فضای خالی بین رشته ها اضافه نمی کند.

عملگر شرطی (?)

این عملگر برای نمایش یک عبارت شرطی مورد استفاده قرار می گیرد. ممکن است در بعضی از منابع این عملگر با نام عملگر سه گانه معرفی شده باشد. سینتکس استفاده از این عملگر را در زیر مشاهده می کنید:

 • Test عبارت شرطی است.
 • اگر مقدار شرط true باشد، expr1 بازگشت داده می شود.
 • اگر مقدار شرط false باشد، expr2 بازگشت داده می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

خط دوم بررسی می کند که آیا مقدار متغیر num بزرگتر از 0 است یا خیر. اگر بزرگتر از 0 بود، عبارت “positive” و در غیر این صورت “non-positive” بازگشت داده می شود. کد کامپایل شده بالا:

خروجی برنامه:

عملگر typeof

این یک عملگر یگانی است و نوع داده عملوند را باز میگرداند. به مثال زیر توجه کنید:

کد کامپایل شده:

خروجی برنامه:

عملگر instanceof

این عملگر برای بررسی اینکه یک شیء از نوع داده مشخص شده است یا خیر استفاده می شود. این عملگر را در بخش مربوط به کلاس ها بیشتر توضیح خواهیم داد.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است