آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

خاصیت Constructor شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript string constructor property 6717 تصویر

خاصیت Constructor شیء String در TypeScript

خاصیت Constructor در زبان تایپ اسکریپت یک ارجاع به تابع String که شیء توسط آن ایجاد شده است را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است