آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل ComboBox در WPF – آموزش WPF

  • پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۰۹۲ نفر

تصویر wpf-combobox_9441 کنترل ComboBox در WPF - آموزش WPF

کنترل ComboBox در WPF

ComboBox کنترلی است که با نمایش یک لیست کشویی به کاربر اجازه انتخاب یک آیتم از بین چندین آیتم را می دهد. همچنین بعد از انتخاب شدن آیتم توسط کاربر آن آیتم را نمایش می دهد. در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل ComboBox را مشاهده کنید.

تصویر wpf-combobox_9441_1 کنترل ComboBox در WPF - آموزش WPF

خاصیت های پرکاربرد

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به کنترل ComboBox را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

Background

به منظور گرفتن و یا تنظیم رنگ پس زمینه کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

2

BorderThickness

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ضخامت حاشیه کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

3

FontFamily

به منظور گرفتن و یا تنظیم نوع فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

4

FontSize

به منظور گرفتن و یا تنظیم اندازه فونت محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

5

FontStyle

به منظور گرفتن و یا تنظیم استایل فونت محتوای کنترل استفاده می شود. مقادیر قابل تنظیم عبارت اند از Normal، Italic و Oblique (به ارث رسیده از Control).

6

FontWeight

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ضخامت فونت استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

7

Foreground

به منظور گرفتن و یا تنظیم رنگ پیش زمینه (رنگ رویی) استفاده می شود (به ارث رسیده از Control).

8

GroupStyle

به منظور گرفتن مجموعه از شیء GroupStyle که برای ظاهر هر سطح از گروه بندی ایتم ها استفاده می شود  (به ارث رسیده از ItemsControl).

9

Height

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان ارتفاع کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

10

HorizontalAlignment

به منظور گرفتن و یا تنظیم تراز افقی کنترل در داخل کنترل والد استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

11

IsDropDownOpen

به منظور گرفتن و یا تنظیم وضعیت باز بودن لیست کشویی کنترل استفاده می شود.

12

IsEditable

به منظور گرفتن و یا تنظیم وضعیت قابل ویرایش بودن TextBox مربوط به کنترل استفاده می شود.

13

IsEnabled

به منظور گرفتن و یا تنظیم وضعیت فعال بودن یا نبودن کنترل استفاده می شود. زمانی که کنترلی غیرفعال باشد، کاربر نمی تواند با آن تعامل کند (به ارث رسیده از Control).

14

Margin

میزان فاصله بیرونی کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

15

Name

به منظور تنظیم یک نام شناسایی برای کنترل استفاده می شود. زمانی که پردازنده XAML درخت اشیاء را ایجاد می کند، کد Run-time می تواند با استفاده از نام یک کنترل به آن ارجاع دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

16

Opacity

میزان شفافیت کنترل را مشخص می کند. مقدار قابل قبول باید بین 0.0 تا 1.0 باشد (به ارث رسیده از UIElement).

17

SelectedIndex

به منظور گرفتن و یا تنظیم اندیس مربوط به آیتم انتخاب شده استفاده می شود (به ارث رسیده از Selector).

18

SelectedItem

به منظور گرفتن و یا تنظیم آیتم انتخاب شده استفاده می شود (به ارث رسیده از Selector).

19

SelectedValue

به منظور گرفتن و یا تنظیم مقدار انتخاب شده با استفاده از SelectedValuePath استفاده می شود (به ارث رسیده از Selector).

20

Resources

منابع مربوط به کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

21

Style

استایل مربوط به کنترل را تنظیم می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

22

VerticalAlignment

تراز عمودی کنترل را در داخل کنترل والد مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

23

Width

به منظور گرفتن و یا تنظیم میزان عرض کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

24

ItemsSource

به منظور گرفتن یا تنظیم مجموعه ای از آیتم ها که برای تولید محتوای ItemsControl استفاده می شود (به ارث رسیده از ItemsControl).

متدهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید متدهای پر استفاده مربوط به کنترل ComboBox را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

FindName

شیء که نام مشخص شده را داشته باشد را پیدا می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

2

OnDragEnter

قبل از اینکه رویداد DragEnter اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

3

OnDragLeave

قبل از اینکه رویداد DragLeave اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

4

OnDragOver

قبل از اینکه رویداد DragOver اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

5

OnDrop

قبل از اینکه رویداد Drop اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

6

OnGotFocus

قبل از اینکه رویداد GotFocus اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

7

OnKeyDown

قبل از اینکه رویداد KeyDown اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

8

OnKeyUp

قبل از اینکه رویداد KeyUp اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

9

OnLostFocus

قبل از اینکه رویداد LostFocus اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

10

SetBinding

این متد به منظور بایند کردن مقادیر استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

رویدادهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل ComboBox را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

DragEnter

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که هدفش این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

2

DragLeave

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که منشاء آن این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

3

DragOver

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag را با این کنترل به عنوان هدف drop شدن، گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

4

DragStarting

زمانی که عملیات drag کردن شروع شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

5

DropDownClosed

زمانی که لیست کشویی بسته شود، این رویداد رخ می دهد.

6

DropDownOpened

زمانی که لیست کشویی باز شود، این رویداد رخ می دهد.

7

GotFocus

زمانی که بر روی کنترل فوکوس شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

8

IsEnabledChanged

زمانی که مقدار خایت IsEnabled تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از Control).

9

KeyDown

زمانی که یک کلید از کیبورد فشار داده شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

10

KeyUp

O زمانی که کلید فشار داده شده رها شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

11

LostFocus

زمانی که کنترل فوکوس را از دست بدهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

12

SelectionChanged

زمانی که آیتم انتخاب شده تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از Selector).

13

SizeChanged

زمانی که مقدار یکی از خاصیت های ActualHeight و یا ActualWidth تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

مثال:

یک پروژه WPF با نام WPFComboBoxControl ایجاد کنید و سپس دو کنترل ComboBox و دو کنترل TextBox را به پنجره اصلی برنامه اضافه کنید و خاصیت آن ها را به صورت زیر تغییر کنید.

کنترلخاصیتمقدار
Combobox1isEditableFalse
NamecomboBox
Width90
ComboBox2isEditableTrue
NamecomboBox1
Width90
textbox1NametextBox1
Width300
Textbox2NametextBox1
Width300

اگر به کدهای XAML نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که کدهای مربوط به کنترل ComboBox ها و TextBox ها ایجاد شده است. حال آن کدها را به صورت زیر تغییر دهید.

کدهای C# مربوط به مثال:

اگر برنامه را کامپایل و اجرا کنید خروجی زیر را تولید می کند.

تصویر wpf-combobox_9441_2 کنترل ComboBox در WPF - آموزش WPF

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است