آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل Datepicker در WPF – آموزش WPF

تصویر wpf-datepicker_10338 کنترل Datepicker در WPF - آموزش WPF

کنترل Datepicker در WPF

Datepicker کنترلی است که به کاربر امکان انتخاب یک مقدار از تاریخ را می دهد. در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل Datepicker را مشاهده کنید.

تصویر wpf-datepicker_10338_1 کنترل Datepicker در WPF - آموزش WPF

خاصیت های پرکاربرد

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به کنترل DatePicker را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

CalendarIdentifier

به منظور گرفتن یا تنظیم سیستم تقویم استفاده می شود.

2

Date

به منظور گرفتن یا تنظیم تاریخ جاری انتخاب شده توسط کنترل استفاده می شود.

3

DayFormat

به منظور گرفتن یا تنظیم فرمت نمایشی برای مقدار روز استفاده می شود.

4

DayVisible

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری که مشخص کننده این است که آیا انتخاب کننده روز فعال باشد یا خیر، استفاده می شود.

5

Header

به منظور گرفتن یا تنظیم هدر برای کنترل استفاده می شود.

6

MaxYear

به منظور گرفتن یا تنظیم بیشترین سال میلادی قابل انتخاب استفاده می شود.

7

MinYear

به منظور گرفتن یا تنظیم کمترین سال میلادی قابل انتخاب استفاده می شود.

8

MonthFormat

به منظور گرفتن یا تنظیم فرمت نمایشی برای مقدار ماه استفاده می شود.

9

MonthVisible

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری که مشخص کننده این است که آیا انتخاب کننده ماه فعال باشد یا خیر، استفاده می شود.

10

YearFormat

به منظور گرفتن یا تنظیم فرمت نمایشی برای مقدار سال استفاده می شود.

11

YearVisible

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری که مشخص کننده این است که آیا انتخاب کننده سال فعال باشد یا خیر، استفاده می شود.

رویدادهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل DatePicker را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

DateChanged

زمانی که تاریخ انتخاب شده تغییر کند رخ می دهد.

2

DragEnter

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که هدفش این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

3

DragLeave

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که منشاء آن این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

4

DragOver

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag را با این کنترل به عنوان هدف drop شدن، گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

5

DragStarting

زمانی که عملیات drag کردن شروع شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

6

GotFocus

زمانی که بر روی کنترل فوکوس شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

7

IsEnabledChanged

زمانی که مقدار خایت IsEnabled تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از Control).

8

KeyDown

زمانی که یک کلید از کیبورد فشار داده شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

9

KeyUp

زمانی که کلید فشار داده شده رها شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

10

LostFocus

زمانی که کنترل فوکوس را از دست بدهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

متدهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید متدهای پر استفاده مربوط به کنترل DatePicker را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

FindName

شیء که نام مشخص شده را داشته باشد را پیدا می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

2

OnDragEnter

قبل از اینکه رویداد DragEnter اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

3

OnDragLeave

قبل از اینکه رویداد DragLeave اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

4

OnDragOver

قبل از اینکه رویداد DragOver اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

5

OnDrop

قبل از اینکه رویداد Drop اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

6

OnGotFocus

قبل از اینکه رویداد GotFocus اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

7

OnKeyDown

قبل از اینکه رویداد KeyDown اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

8

OnKeyUp

قبل از اینکه رویداد KeyUp اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

9

OnLostFocus

قبل از اینکه رویداد LostFocus اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

10

SetBinding

این متد به منظور بایند کردن مقادیر استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

مثال

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید. یک پروژه WPF با نام WPFDatePickerControl ایجاد کرده و آن را به شکل زیر تغییر دهید. کدهای XAML:

کدهای سی شارپ:

زمانی که کد فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

تصویر wpf-datepicker_10338_2 کنترل Datepicker در WPF - آموزش WPF

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است