آموزش WPF

مباحث پایه WPF

مثال های کاربردی WPF

کنترل RadioButton در WPF – آموزش WPF

wpf radiobutton 10443 تصویر

کنترل RadioButton در WPF

RadioButton کنترلی است که به کاربر امکان انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه را می دهد. در تصویر زیر می توانید سلسله مراتب مربوط به ارث بری کنترل RadioButton را مشاهده کنید.
wpf radiobutton 10443 1 تصویر

خاصیت های پرکاربرد

در جدول زیر می توانید خاصت های پر استفاده مربوط به کنترل RadioButton را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

Background

رنگ پس زمینه دکمه را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۲

BorderBrush

رنگ حاشیه دکمه را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۳

BorderThickness

میزان ضخامت حاشیه کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۴

Content

محتوای کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از ContentControl).

۵

ClickMode

نوع کلیک کردن بر روی دکمه را مشخص می کند. حالت های قابل تنظیم عبارت اند از Hover، Press و Release (به ارث رسیده از ButtonBase).

۶

ContentTemplate

این خاصیت برای تنظیم قالب نمایش محتوای کنترل استفاده می شود (به ارث رسیده از ContentControl).

۷

FontFamily

نوع فونتی که برای نمایش محتوای کنترل استفاده می شود را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۸

FontSize

اندازه فونتی که برای نمایش محتوای کنترل استفاده می شود را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۹

FontStyle

حالت فونت را مشخص می کند. مقادیر قابل تنظیم عبارت اند از Normal، Italic و Oblique (به ارث رسیده از Control).

۱۰

FontWeight

میزان ضخامت فونتی که برای نمایش محتوای دکمه استفاده می شود را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۱۱

Foreground

رنگ پیش زمینه یا همان رنگ متن را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۱۲

Height

میزان ارتفاع کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۱۳

HorizontalAlignment

تراز افقی کنترل را در داخل کنترل والد مشخص می کند (به ارث رسیده از Control).

۱۴

IsChecked

به منظور گرفتن یا تنظیم مقداری استفاده می شود که مشخص کننده این است که آیا ToggleButton در حالت checked قرار دارد یا خیر.

۱۵

IsEnabled

وضعیت فعال بودن یا نبودن کنترل را مشخص می کند. زمانی که کنترلی غیرفعال باشد، کاربر نمی تواند با آن تعامل کند (به ارث رسیده از Control).

۱۶

IsPressed

یک مقدار بولی را برمیگرداند که نشان دهنده این است که آیا ButtonBase در یک حالت فشار داده شده قرار دارد یا خیر (به ارث رسیده از ButtonBase).

۱۷

IsThreeState

به منظور گرفتن و یا تنظیم این که آیا کنترل از سه حالته بودن پشتیبانی می کند یا خیر استفاده می شود (به ارث رسیده از ToggleButton).

۱۸

Margin

میزان فاصله بیرونی کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۹

Name

به منظور تنظیم یک نام شناسایی برای کنترل استفاده می شود. زمانی که پردازنده XAML درخت اشیاء را ایجاد می کند، کد Run-time می تواند با استفاده از نام یک کنترل به آن ارجاع دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۰

Opacity

میزان شفافیت کنترل را مشخص می کند. مقدار قابل قبول باید بین ۰٫۰ تا ۱٫۰ باشد (به ارث رسیده از UIElement).

۲۱

Resources

منابع مربوط به کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۲

Style

استایل مربوط به کنترل را تنظیم می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۳

Template

قالب کنترل را مشخص می کند. قالب کنترل مشخص می کند که یک کنترل چگونه باید نمایش داده شود (به ارث رسیده از Control).

۲۴

VerticalAlignment

تراز عمودی کنترل را در داخل کنترل والد مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۲۵

Visibility

وضعیت نمایش یک کنترل را مشخص می کند. کنترلی که قابل مشاهده نباشد، رندر نمی شود، بر اندازه لایه های دیگر تاثیر نمی گذارد و رویدادها و دستورات را هندل نمی کند (به ارث رسیده از UIElement).

۲۶

Width

میزان عرض کنترل را مشخص می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

رویدادهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید رویدادهای پر استفاده مربوط به کنترل RadioButton را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

Checked

زمانی که حالت کنترل به انتخاب شده تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به راث رسیده از ToggleButton).

۲

Click

زمانی که بر روی دکمه کلیک شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از ButtonBase).

۳

DataContextChanged

زمانی که مقدار خاصیت DataContext تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۴

DragEnter

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که هدفش این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۵

DragLeave

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag که منشاء آن این کنترل است را گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۶

DragOver

زمانی که سیستم ورودی یک رویداد drag را با این کنترل به عنوان هدف drop شدن، گزارش دهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۷

DragStarting

زمانی که عملیات drag کردن شروع شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۸

GotFocus

زمانی که بر روی کنترل فوکوس شود، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۹

Intermediate

زمانی که حالت کنترل به indeterminate تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به راث رسیده از ToggleButton).

۱۰

IsEnabledChanged

زمانی که مقدار خایت IsEnabled تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از Control).

۱۱

KeyDown

زمانی که یک کلید از کیبورد فشار داده شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۱۲

KeyUp

زمانی که کلید فشار داده شده رها شود و فوکوس جاری بر روی کنترل باشد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۱۳

LostFocus

زمانی که کنترل فوکوس را از دست بدهد، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از UIElement).

۱۴

SizeChanged

زمانی که مقدار یکی از خاصیت های ActualHeight و یا ActualWidth تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۱۵

Unchecked

زمانی که حالت کنترل به انتخاب نشده تغییر کند، این رویداد رخ می دهد (به راث رسیده از ToggleButton).

متدهای پرکاربرد

در جدول زیر می توانید متدهای پر استفاده مربوط به کنترل RadioButton را به همراه توضیح مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

ClearValue

مقدار یک Dependency Property را پاک می کند (به ارث رسیده از DependencyObject).

۲

FindName

شیء که نام مشخص شده را داشته باشد را پیدا می کند (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۳

OnApplyTemplate

هر زمان که در کد برنامه یا فرآیندهای داخلی متد ApplyTemplate فراخوانی شود، این متد invoke می شود. به زبان ساده تر این متد قبلا از اینکه ظاهر کنترل نمایش داده شود، invoke می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

۴

OnContentChanged

زمانی که مقدار خاصیت Content تغییر کنید این متد invoke می شود. (به ارث رسیده از ContentControl).

۵

OnDragEnter

قبل از اینکه رویداد DragEnter اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۶

OnDragLeave

قبل از اینکه رویداد DragLeave اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۷

OnDragOver

قبل از اینکه رویداد DragOver اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۸

OnDrop

قبل از اینکه رویداد Drop اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۹

OnGotFocus

قبل از اینکه رویداد GotFocus اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۱۰

OnKeyDown

قبل از اینکه رویداد KeyDown اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۱۱

OnKeyUp

قبل از اینکه رویداد KeyUp اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۱۲

OnLostFocus

قبل از اینکه رویداد LostFocus اتفاق افتد، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از Control).

۱۳

OnToggle

زمانی که کنترل محرک Toggle را دریافت کند، این متد فراخوانی می شود (به ارث رسیده از ToggleButton).

۱۴

SetBinding

این متد به منظور بایند کردن مقادیر استفاده می شود (به ارث رسیده از FrameworkElement).

مثال

برای درک بهتر یک پروژه WPF با نام WPFRadioButtonControl ایجاد کرده و آن را مانند نمونه زیر تغییر دهید. محتوای فایل MainWindow.xaml:

محتوای فایل MainWindow.xaml.cs:

زمانی که پروژه فوق را کامپایل و اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

wpf radiobutton 10443 2 تصویر

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است